تور روسیه | کازان

Ata air

تور روسیه | کازان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6750000 تومان

8200000 تومان

6750000 تومان

6500000 تومان

4650000 تومان

کازان STD ROOM

7250000 تومان

8100000 تومان

7250000 تومان

6950000 تومان

5100000 تومان

کازان STD ROOM
NOGAI
2safar
B.B

7800000 تومان

9340000 تومان

7800000 تومان

7492000 تومان

4950000 تومان

کازان STD ROOM

8500000 تومان

10600000 تومان

8500000 تومان

8200000 تومان

5600000 تومان

کازان STD ROOM

9850000 تومان

12750000 تومان

9850000 تومان

9550000 تومان

6350000 تومان

کازان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5100000 تومان

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7492000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4950000 تومان

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5600000 تومان

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6350000 تومان

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی