تور مالزی | کوالالامپور

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PACIFIC EXPRESS
2safar
B.B

4990000 تومان

5980000 تومان

4990000 تومان

3750000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
SANDPIPER
2safar
B.B

5250000 تومان

6150000 تومان

5250000 تومان

3750000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

5250000 تومان

6300000 تومان

5250000 تومان

4690000 تومان

3800000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

5980000 تومان

7660000 تومان

5980000 تومان

5360000 تومان

3950000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

6090000 تومان

7980000 تومان

6090000 تومان

5360000 تومان

3930000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
CONCORDE
2safar
B.B

6440000 تومان

8610000 تومان

6440000 تومان

5570000 تومان

3990000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3750000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3800000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3930000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی