تور گرجستان | تفلیس

Qeshm Airlines

تور گرجستان | تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1950000 تومان

2170000 تومان

1950000 تومان

1950000 تومان

1980000 تومان

تفلیس STD ROOM

2030000 تومان

2210000 تومان

2030000 تومان

2000000 تومان

1990000 تومان

تفلیس STD ROOM

2120000 تومان

2300000 تومان

2120000 تومان

2050000 تومان

2040000 تومان

تفلیس STD ROOM

2120000 تومان

2340000 تومان

2120000 تومان

2080000 تومان

2070000 تومان

تفلیس STD ROOM
LE GRAND
2safar
B.B

2190000 تومان

2480000 تومان

2190000 تومان

2080000 تومان

2070000 تومان

تفلیس STD ROOM
GNG HOTEL
2safar
B.B

2440000 تومان

2950000 تومان

2440000 تومان

2160000 تومان

2150000 تومان

تفلیس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1980000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2040000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2070000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2070000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2150000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی