تــور گــرجستان

Qeshm Airlines

تــور گــرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
EURASIA
2safar
B.B

1290000 تومان

1450000 تومان

1290000 تومان

0 تومان

990000 تومان

10 دقیقه تا مرکز STD ROOM

1690000 تومان

2390000 تومان

1690000 تومان

1750000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر STD ROOM
GNG HOTEL
2safar
B.B

1850000 تومان

2650000 تومان

1850000 تومان

1750000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

2100000 تومان

3170000 تومان

2100000 تومان

1750000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

2350000 تومان

3700000 تومان

2350000 تومان

2200000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

2990000 تومان

4670000 تومان

2990000 تومان

2800000 تومان

990000 تومان

مرکز STD ROOM

3620000 تومان

6220000 تومان

3620000 تومان

3400000 تومان

990000 تومان

30 دقیقه تا مرکز STD ROOM

4340000 تومان

7070000 تومان

4340000 تومان

3700000 تومان

990000 تومان

مرکز شهر STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
30 دقیقه تا مرکز
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی