تــور گــرجستان

Qeshm Airlines

تــور گــرجستان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1170000 تومان

1360000 تومان

1170000 تومان

1170000 تومان

1090000 تومان

10 دقیقه تا مرکز STD ROOM

1330000 تومان

1500000 تومان

1330000 تومان

1330000 تومان

1190000 تومان

10 دقیقه تا مرکز STD ROOM

1330000 تومان

1500000 تومان

1330000 تومان

1330000 تومان

1190000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

1590000 تومان

2030000 تومان

1590000 تومان

1500000 تومان

1190000 تومان

مرکز شهر STD ROOM
GNG HOTEL
2safar
B.B

1680000 تومان

2210000 تومان

1680000 تومان

1550000 تومان

1190000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

1770000 تومان

2380000 تومان

1770000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

مرکز شهر STD ROOM

1900000 تومان

2650000 تومان

1900000 تومان

1680000 تومان

1190000 تومان

مرکز شهر STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1090000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
STD ROOM

ارتباط با ما