تور گرجستان | تفلیس

Zagros airlines

تور گرجستان | تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
EURASIA
2safar
B.B

1090000 تومان

1175000 تومان

1090000 تومان

1090000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM

1220000 تومان

1435000 تومان

1220000 تومان

1220000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM
GNG HOTEL
2safar
B.B

1435000 تومان

1870000 تومان

1435000 تومان

1350000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM

1435000 تومان

1870000 تومان

1435000 تومان

1350000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM

1570000 تومان

2135000 تومان

1570000 تومان

1435000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM

1655000 تومان

2305000 تومان

1655000 تومان

1655000 تومان

1000000 تومان

تفلیس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1175000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1435000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1435000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1435000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2135000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1655000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2305000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1655000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1655000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
تفلیس
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی