جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت ششم

جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت ششم

سنگ نگاره ی گودرز

2safar

پارت ها یا همان اشکانیان در بیستون دارای سنگ نگاره ی دیگری هم هستند که سندیت تاریخی و اشاره ی دقیق تری نسبت به سنگ بلاش در آن شده است. سنگ نگاره ی مشهور به گودرز نقش برجسته ای است که به دلیل قرار داشتن در معرض عوامل طبیعی آسیب های فراوانی دیده اما همچنان اثری ارزشمند از دوران باستان ایران به شمار می آید. سنگ نگاره گودرز تصویر یکی از پادشاه هان اشکانی به نام گودرز بر آن نمایان است.

2safar

پادشاه اشکانی سوار بر اسب است و با توجه به آثار به جا مانده شاه زره پوش است و با نیزه ای بلند به سمت سوار کار مقابل اش تراشیده شده است. تصویر مقابل شاه به زمین افتادن سوار از روی اسب اشاره دارد که می تواند نمایان گر غلبه و پیروزی شاه اشکانی بر یکی از رقبایش بوده باشد. اما این روایت بر اساس نوشته ی یونانی بالای سنگ نگاره مشخص شده که در این نوشته ی یونانی به سوار زره به پوش تحت عنوان گودرز پسر گیو اشاره دارد.

2safar

این سنگ نگاره ها عظمت اساطیری بسیاری از رخداد های تاریخی را برای گردشگران زنده می کند. این بیستون است، مکانی برآمده از اعماق تاریخ، از قلب نبرد های پرافتخار، پادشاهی های باشکوه و شاهانی سر به آسمان کشیده اما فانی، بیستون مجموعه ی بی نظیری از زمان است، عظمتی سنگی که شاهان و تمدن های باستانی و تاریخی نقش و نشانی از خود بر روی آن بر جا گذاشته اند و رفته اند و این بیستون است که همچنان پا برجاست.

2safar

شاید از نگاه ما در این بخش از تاریخ، باید گفت متاسفانه برخی هم مانند شیخ علی خان زنگنه از بزرگان عصر صوفیه در کرمانشاه کتیبه ای در کنار این اثر باستانی کتیبه ای را تراشید و بخش های از این اثر باستانی را نابود کرد.

2safar

اما نقش برجسته ی مهرداد اشکانی سالم تر و دست نخورده تر باقی مانده است. این اثر سومین اثر متعلق به دوران اشکانی است که در بیستون قرار داد. این نقش برجسته در نزدیکی سنگ نبشته ی داریوش هخامنشی قرار دارد. در این تصویر سنگی، مهرداد دوم اشکانی ایستاده است و بزرگان خاندان اشکانی در مقابل او به تصویر کشیده شده اند یا بهتر است بگوئیم تراشیده شده اند. بر اساس کتیبه ای که دربالای سنگ نگاره قرار دارد، مهرداد دوم شاه شاهان را بزرگانی چون کوهزاد، مهرداد رازدار، مهراد، گودرز شهربان همراهی می کنند. نکته قابل توجه در خصوص سنگ نوشته های یونانی در آثار اشکانی بیستون است چرا که در آن دوره به واسطه ی شکل حکومت داری اشکانیان چند زبان در ایران رسمیت داشتند و زبان یونانی، زبانی جهانی تر به شمار می رفت.

2safar

شاید در کمتر نقطه ای از ایران بتوان سه اثر متمایز در دورهای مختلف دوران اشکانی را از نزدیک دید، حکومت اشکانیان، به دلیل گرایش ضعیف به مذهب در دوران ساسانیان مورد بی مهری و دشمنی مغ های زردتشتی قرار داشتند و بسیاری از آثار و نشانه های آن دوران از تاریخ باستان ایران نسبت به هخامنشیان و ساسانیان بیشتر از میان رفتند و شاید دلیل دیگری که می توان برای این موضوع دانست، شیوه ی حکومت داری و نحوی اداره ی کشور از سوی اشکانیان بود که قدرت های محلی و منطقه ای وجود داشتند و بنوعی کشور از سوی استان ها مدیریت می شد و یک نظام فئودالی به شکل امروزی دایر بود ، که باعث شد آثار و نشانه های کمتری نسبت به دو حکومت هخامنشی و ساسانی از آنها بر جای به ماند. با این وجود، این آثار در بیستون از جمله جاذبه های گردشگری دیدنی و جذابی به شمار می آیند که با وجود نادر بودنشان ارزش و قیمتی بیشتر پیدا می کنند و از این رو ، تماشایی تر خواهند بود