جاذبه های گردشگری جهان - باغ های گورکانی دهلی هند - قسمت سوم

جاذبه های گردشگری جهان - باغ های گورکانی دهلی هند - قسمت سوم

2safar

در معرفی جاذبه های باغ های گورکانی به استفاده از آب جاری و استخر و همچنین تنوع گیاهی در این نوع باغ های اشاره کردیم و در ادامه ی می خواهیم توجه شما را به حضور پررنگ و هدایت شده ی طبیعت در این باغ جلب کنیم، در بسیاری از فضا های سبز در نقاط مختلف جهان، عناصر مختلفی مانند مجسمه ها و ساختمان ها، از ویژگی های اصلی باغ ها به شمار می آیند، در حالی که در باغ های گورکانی به دلیل شباهت اقلیمی به مناطق مختلف ایران، ساختار های باغ های ایرانی به خوبی در دهلی و در قالب باغ های گورکانی اجرا شد، همان طور که پیش تر هم گفته شد، تنوع در گونه های درختان و گل ها علاوه بر جلوگیری از یکنواختی محیط، فضا را به شدت رنگارنگ و زیبا کرده و به صورت هدایت شده این تکثر را ایجاد کرده اند.

2safar

این درحالی است که اگر به تنوع درختان و گل وجود چندین نوع از پرندگان و پروانه ها هم اضافه کنید، در این صورت شما با یک تصویر رویایی در باغ هایی این چنین رو به رو خواهید بود . از سوی دیگر، این تنوع رنگ و گونه در مرکز یا وسط باغ به یک کوشک، کاخ و یا عمارت منتهی می شود، یک وحدت در میان این تنوع های قابل لمس است، عناصری که به شکلی زیبا و مهندسی شده در ساختار کلی این چنین باغ هایی گنجانیده شده اند.

2safar

در بسیاری باغ ها با توجه امکانات جغرافیای تامین آب به اشکال مختلف صورت می گرفت، اگر در یکی منطقه پر آب بوده باشد از طریق رودخانه، دریاچه و یا منبع اصلی آب، آب جاری باغ تامین می شود وگر نه چشمه و چاه تامین کننده ی آب جاری این باغ بودند، که البته در صورت برداشت آب چاه، شکل مهندسی تر و پیشرفته تر از یک مکانیسم خاص را شاهد هستیم که بیشتر در نواحی مرکزی ایران می توان این سبک از تامین آب برای باغ های ایرانی را مشاهده کرد. همانوطر که پیش تر گفته شد، باغ های گورکانی کاملا بر اساس المان های باغ های ایرانی ساخته شده اند، اما باید به این نکته هم اشاره کرد که در باغ های گورکانی هویت فرهنگی و تمدنی گورکانیان به شکل پررنگی وجود دارد و المان های فرهنگی آن دوره ی تاریخی هند را می توان در بنا ها، تنوع گیاهان، سمبل های هویتی شان مشاهده کرد. از این رو، یکی از مهمترین المان های فرهنگی در باغ های گورکانی، عناصر هویتی مغول این امپراتوری وسیع است که در بخش های مختلف باغ های گورکانی به تصویر کشیده شده اند.

2safar

از همین رو، هنگامی گردشگران به باغ های گورکانی قدم می گذارند، به آثار و بقایای متعددی از هویت معماری مغول رو به رو می شوند، که در دوران گورکانی به خصوص پس از به حکومت رسیدن اکبر شاه (بزرگترین پادشاه امپراتوری گورکانی) رایج بود. بر همین اساس باغ های گورکانی با الگو گرفتن از ساختار باغ های ایرانی، باغ های گورکانی را بر اساس المان های هویتی خودشان بنا کردند که امروزه از مهمترین جاذبه های گردشگری دهلی و بسیاری از شهر های مختلف هند و آسیای مرکزی محسوب می شوند.