سازمان جهاني جهانگردي طرح بهبودي كورانا ویروس را منتشر كرد

سازمان جهانی گردشگری مجموعه ای از توصیه ها را منتشر کرده است که خواستار حمایت فوری از بخش جهانگردی جهانی است.

14 فروردین 99

این توصیه ها اولین نتیجه کمیته جهانی بحران جهانگردی است که توسط UNWTO با نمایندگان سطح بالا از سراسر بخش گردشگری و از درون سیستم گسترده تر سازمان ملل متحد برگذار شده است. با تشخیص اینکه گردشگری و حمل و نقل جزو سخت ترین ضربه ها در همه بخش ها قرار گرفته است ، این توصیه ها برای حمایت از دولت ها ، بخش خصوصی و جامعه بین المللی در هدایت اضطراری بی نظیر اقتصادی که Covid-19 است طراحی شده است. وی گفت: "توصیه هایی خاص به لیست هایی از اقدامات احتمالی برای کمک به بخش جهانگردی برای حفظ شغل و حمایت از شرکت های در معرض خطر در همین لحظه ، به کشورها اراده می شود.