تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

sun express

تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CENDER HOTEL
2safar
ALL

6990000 تومان

8090000 تومان

6990000 تومان

6190000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
KARMIR RESORT
2safar
ALL

7990000 تومان

9690000 تومان

7990000 تومان

6690000 تومان

5390000 تومان

KEMER STD ROOM
GRAND PARK LARA
2safar
ALL

8290000 تومان

10090000 تومان

8290000 تومان

6890000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
CLUB HOTEL SERA
2safar
U.ALL

8690000 تومان

10590000 تومان

8690000 تومان

7090000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
SHERWOOD SUITE
2safar
U.ALL

8990000 تومان

10790000 تومان

8990000 تومان

7190000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
KAYA BELEK
2safar
U.ALL

9390000 تومان

11790000 تومان

9390000 تومان

7390000 تومان

5390000 تومان

BELEK STD ROOM
TRENDY HOTEL
2safar
U.ALL

9790000 تومان

11890000 تومان

9790000 تومان

7590000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
ADALYA ELITE
2safar
U.ALL

9990000 تومان

12690000 تومان

9990000 تومان

7690000 تومان

5390000 تومان

LARA STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی