تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

Mahan Air

تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA PARK HOTEL
2safar
B.B

5850000 تومان

7090000 تومان

5850000 تومان

5390000 تومان

4750000 تومان

LARA STD ROOM
CENEDR HOTEL
2safar
ALL

6150000 تومان

7690000 تومان

6150000 تومان

5650000 تومان

4750000 تومان

LARA STD ROOM
RAMADA RESORDT
2safar
ALL

6290000 تومان

8050000 تومان

6290000 تومان

5750000 تومان

4750000 تومان

SIDE STD ROOM
ROX ROYAL HOTEL
2safar
ALL

6890000 تومان

9250000 تومان

6890000 تومان

6150000 تومان

4750000 تومان

KEMER STD ROOM
SENSITIVE PREMIUM
2safar
U.ALL

7090000 تومان

9650000 تومان

7090000 تومان

6290000 تومان

4750000 تومان

BELEK STD ROOM
LARA FAMILY CLUB
2safar
U.ALL

7550000 تومان

10490000 تومان

7550000 تومان

6550000 تومان

4750000 تومان

LARA STD ROOM
LIMAK LIMARA
2safar
U.ALL

7690000 تومان

9450000 تومان

7690000 تومان

6690000 تومان

4750000 تومان

KEMER STD ROOM
SHERWOOD DREAMS
2safar
U.ALL

8520000 تومان

12450000 تومان

8520000 تومان

7190000 تومان

4750000 تومان

BELEK STD ROOM
ORANGE COUNTY
2safar
U.ALL

8940000 تومان

10490000 تومان

8940000 تومان

7550000 تومان

4750000 تومان

BELEK STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4750000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی