تور گرجستان | تفليس نوروز 99

Qeshm Airlines

تور گرجستان | تفليس نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LIKE HOTEL
2safar
B.B

2850000 تومان

3100000 تومان

2850000 تومان

2730000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
EURASIA
2safar
B.B

2985000 تومان

3280000 تومان

2985000 تومان

2945000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
HOTEL GLORIA
2safar
B.B

3050000 تومان

3405000 تومان

3050000 تومان

2945000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
GNG HOTEL
2safar
B.B

3320000 تومان

3950000 تومان

3320000 تومان

3150000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
L PLAZA HOTEL
2safar
B.B

3480000 تومان

4160000 تومان

3480000 تومان

3030000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
BETLEM HOTEL
2safar
B.B

3530000 تومان

4160000 تومان

3530000 تومان

3360000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
PRIMAVERA HOTEL
2safar
B.B

3640000 تومان

4580000 تومان

3640000 تومان

3190000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
TOSCANO HOTEL
2safar
B.B

3640000 تومان

4580000 تومان

3640000 تومان

3190000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
GREMI HOTEL
2safar
B.B

3740000 تومان

4370000 تومان

3740000 تومان

3365000 تومان

2690000 تومان

تفليس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2985000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2985000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3405000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
تفليس
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی