تور امارات | دبی نوروز 99

Iran Air

تور امارات | دبی نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4990000 تومان

5950000 تومان

4990000 تومان

4980000 تومان

4250000 تومان

دبی STD ROOM

5450000 تومان

7490000 تومان

5450000 تومان

3970000 تومان

3970000 تومان

دبی STD ROOM

5920000 تومان

7860000 تومان

5920000 تومان

3970000 تومان

3970000 تومان

دبی STD ROOM

6400000 تومان

8850000 تومان

6400000 تومان

5450000 تومان

4300000 تومان

دبی STD ROOM

6470000 تومان

8980000 تومان

6470000 تومان

3970000 تومان

3970000 تومان

دبی STD ROOM

6960000 تومان

10000000 تومان

6960000 تومان

7030000 تومان

3970000 تومان

دبی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4250000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3970000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3970000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3970000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3970000 تومان

موقعیت مکانی
دبی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی