تور عمان | مسقط نوروز 99

Qeshm Airlines

تور عمان | مسقط نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AL BAHJAH
2safar
B.B

5040000 تومان

5890000 تومان

5040000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
IBIS MUSCAT
2safar
B.B

5660000 تومان

6860000 تومان

5660000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
BEST WESTERN HOTEL
2safar
B.B

5760000 تومان

7020000 تومان

5760000 تومان

5100000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
CITY SEASONS
2safar
B.B

6830000 تومان

8800000 تومان

6830000 تومان

6060000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
HILTON GARDEN INN MUSCAT
2safar
B.B

7340000 تومان

9620000 تومان

7340000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
CROWNE PLAZA MUSCAT
2safar
B.B

9740000 تومان

15070000 تومان

9740000 تومان

7080000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
SHANGRI LA RESORT
2safar
B.B

10400000 تومان

16300000 تومان

10400000 تومان

7080000 تومان

3690000 تومان

مسقط STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
مسقط
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی