تور هندوستان | گوا نوروز 99

Mahan Air

تور هندوستان | گوا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LA GULLS HOTEL
2safar
B.B

9890000 تومان

11290000 تومان

9890000 تومان

8590000 تومان

7790000 تومان

گوا STD ROOM
TANGERINE HOTEL
2safar
B.B

9940000 تومان

11290000 تومان

9940000 تومان

7790000 تومان

گوا ELITE ROOM
LA SUNILA HOTEL
2safar
B.B

10540000 تومان

12690000 تومان

10540000 تومان

8840000 تومان

7790000 تومان

گوا DLX ROOM

11190000 تومان

13590000 تومان

11190000 تومان

7790000 تومان

گوا SUP ROOM
SANDALWOOD
2safar
ALL

13340000 تومان

16740000 تومان

13340000 تومان

7790000 تومان

گوا DLX COPMPACT

13640000 تومان

18540000 تومان

13640000 تومان

10090000 تومان

7790000 تومان

گوا CLASSIC

13740000 تومان

18240000 تومان

13740000 تومان

10140000 تومان

7790000 تومان

گوا SUP ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
ELITE ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
DLX ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
SUP ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
DLX COPMPACT
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
CLASSIC
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
گوا
توضیحات
SUP ROOM

راه های ارتباطی