تــور کلمبــو - بنتــوتــا ( ویــژه نــوروز )

Emirates Airlines

تــور کلمبــو - بنتــوتــا ( ویــژه نــوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

13300000 تومان

16500000 تومان

13300000 تومان

11200000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

13700000 تومان

17500000 تومان

13700000 تومان

11900000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

14900000 تومان

18900000 تومان

14900000 تومان

11500000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

15900000 تومان

15900000 تومان

11900000 تومان

8900000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

15900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران