تــور کلمبــو - کنــدی - بنتــوتـا ( ویـژه نـورورز )

Emirates Airlines

تــور کلمبــو - کنــدی - بنتــوتـا ( ویـژه نـورورز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZO COLOMBO
2safar
B.B
OZO KANDY
2safar
B.B
CITRUS WASKADUWA
2safar
B.B

14900000 تومان

17900000 تومان

14900000 تومان

11200000 تومان

8950000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

14900000 تومان

19500000 تومان

14900000 تومان

12100000 تومان

9500000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

16500000 تومان

21200000 تومان

16500000 تومان

13250000 تومان

9500000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM

16900000 تومان

22200000 تومان

16900000 تومان

12500000 تومان

9500000 تومان

کلمبو-کندی-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8950000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9500000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-کندی-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران