تور اروپا | بلاروس نوروز 99

تور اروپا | بلاروس نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
TIME HOTEL
2safar
B.B

370 دلار

520 دلار

370 دلار

279 دلار

169 دلار

طسیسی STD ROOM
PLANETA HOTEL
2safar
B.B

445 دلار

630 دلار

445 دلار

335 دلار

202 دلار

مینسک STD ROOM
BELARUS HOTEL
2safar
B.B

460 دلار

670 دلار

460 دلار

360 دلار

210 دلار

مینسک STD ROOM
MINK HOTEL
2safar
B.B

530 دلار

820 دلار

530 دلار

430 دلار

245 دلار

مینسک STD ROOM
VIKTORIA OLIMP HOTEL
2safar
B.B

590 دلار

890 دلار

590 دلار

470 دلار

285 دلار

مینسک STD ROOM
CROWN PLAZA HOTEL
2safar
B.B

695 دلار

1090 دلار

695 دلار

540 دلار

335 دلار

مینسک STD ROOM
PRESIDENT HOTEL
2safar
B.B

730 دلار

1190 دلار

730 دلار

590 دلار

360 دلار

مینسک STD ROOM
RENAISSANCE HOTEL
2safar
B.B

790 دلار

1290 دلار

790 دلار

645 دلار

380 دلار

مینسک STD ROOM
HOTEL EUROPE
2safar
B.B

790 دلار

1290 دلار

790 دلار

645 دلار

380 دلار

مینسک STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

370 دلار

نرخ اتاق یک تخته

520 دلار

نرخ اتاق سه تخته

370 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

279 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

169 دلار

موقعیت مکانی
طسیسی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

445 دلار

نرخ اتاق یک تخته

630 دلار

نرخ اتاق سه تخته

445 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

335 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

202 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

460 دلار

نرخ اتاق یک تخته

670 دلار

نرخ اتاق سه تخته

460 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

360 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

530 دلار

نرخ اتاق یک تخته

820 دلار

نرخ اتاق سه تخته

530 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

245 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

590 دلار

نرخ اتاق یک تخته

890 دلار

نرخ اتاق سه تخته

590 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

470 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

285 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

695 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1090 دلار

نرخ اتاق سه تخته

695 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

540 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

335 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

730 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

730 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

590 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

360 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

790 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1290 دلار

نرخ اتاق سه تخته

790 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

645 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

380 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

790 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1290 دلار

نرخ اتاق سه تخته

790 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

645 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

380 دلار

موقعیت مکانی
مینسک
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی