تور تایلند | پاتایا نوروز 99

Mahan Air

تور تایلند | پاتایا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PIYADA RESIDENCE
2safar
B.B

7600000 تومان

8790000 تومان

7600000 تومان

6310000 تومان

5720000 تومان

پاتایا STD ROOM

7710000 تومان

8790000 تومان

7710000 تومان

6310000 تومان

5720000 تومان

پاتایا STD ROOM
ZING PATTAYA
2safar
B.B

8100000 تومان

9570000 تومان

8100000 تومان

6800000 تومان

5820000 تومان

پاتایا STD ROOM
MIND RESORT
2safar
B.B

8300000 تومان

9970000 تومان

8300000 تومان

5920000 تومان

پاتایا STD ROOM
A ONE STAR HOTEL
2safar
B.B

8500000 تومان

10360000 تومان

8500000 تومان

6020000 تومان

پاتایا STD ROOM
IBIS PATTAYA HOTEL
2safar
B.B

8690000 تومان

10750000 تومان

8690000 تومان

6000000 تومان

پاتایا STD ROOM

9280000 تومان

12120000 تومان

9280000 تومان

8470000 تومان

6210000 تومان

پاتایا STD ROOM
MERCURE PATTAYA
2safar
B.B

9380000 تومان

12120000 تومان

9380000 تومان

7980000 تومان

6410000 تومان

پاتایا STD ROOM
GARDEN CLIFF RESORT
2safar
B.B

10260000 تومان

13890000 تومان

10260000 تومان

8860000 تومان

6510000 تومان

پاتایا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5720000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5720000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5820000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9970000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5920000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6020000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6000000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6210000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6410000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6510000 تومان

موقعیت مکانی
پاتایا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی