تور اندونزی | بالی - سنگاپور نوروز 99

Oman Air

تور اندونزی | بالی - سنگاپور نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

10800000 تومان

790 دلار

10800000 تومان

1150 دلار

10800000 تومان

790 دلار

9900000 تومان

720 دلار

9900000 تومان

490 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM

10800000 تومان

840 دلار

10800000 تومان

1230 دلار

10800000 تومان

840 دلار

9900000 تومان

760 دلار

9900000 تومان

510 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM

10800000 تومان

1070 دلار

10800000 تومان

1650 دلار

10800000 تومان

1070 دلار

9900000 تومان

980 دلار

9900000 تومان

660 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM

10800000 تومان

1190 دلار

10800000 تومان

1900 دلار

10800000 تومان

1190 دلار

9900000 تومان

1090 دلار

9900000 تومان

720 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM

10800000 تومان

1350 دلار

10800000 تومان

2250 دلار

10800000 تومان

1350 دلار

9900000 تومان

1280 دلار

9900000 تومان

790 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM

10800000 تومان

1650 دلار

10800000 تومان

2790 دلار

10800000 تومان

1650 دلار

9900000 تومان

1570 دلار

9900000 تومان

860 دلار

بالی+سنگاپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

790 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

1150 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

790 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

720 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

490 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

840 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

1230 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

840 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

760 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

510 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

1070 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

1650 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

1070 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

980 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

660 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

1190 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

1900 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

1190 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

1090 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

720 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

1350 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

2250 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

1350 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

1280 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

790 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

1650 دلار

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

2790 دلار

نرخ اتاق سه تخته

10800000 تومان

1650 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

1570 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9900000 تومان

860 دلار

موقعیت مکانی
بالی+سنگاپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی