تور اندونزی | بالی - نوروز 99

Mahan Air

تور اندونزی | بالی - نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

10300000 تومان

11300000 تومان

10300000 تومان

بالی STD ROOM
WHITE ROSE HOTEL
2safar
B.B

12390000 تومان

14600000 تومان

12390000 تومان

11300000 تومان

9890000 تومان

بالی STD ROOM
KUTA PARADISO HOTEL
2safar
B.B

13890000 تومان

17460000 تومان

13890000 تومان

12800000 تومان

9890000 تومان

بالی STD ROOM
ANVAYA HOTEL
2safar
B.B

14800000 تومان

19300000 تومان

14800000 تومان

11540000 تومان

9890000 تومان

بالی STD ROOM
DISCOVERY KARTIKA
2safar
B.B

15150000 تومان

19900000 تومان

15150000 تومان

14150000 تومان

بالی STD ROOM
GRAND HYATT
2safar
B.B

16200000 تومان

22300000 تومان

16200000 تومان

14390000 تومان

10450000 تومان

بالی STD ROOM
SOFITEL HOTEL
2safar
B.B

17700000 تومان

25200000 تومان

17700000 تومان

11300000 تومان

9890000 تومان

بالی STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17460000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10450000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9890000 تومان

موقعیت مکانی
بالی
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی