تور تایلند | بانکوک - پاتایا نوروز 99

Mahan Air

تور تایلند | بانکوک - پاتایا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7390000 تومان

8420000 تومان

7390000 تومان

5830000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

7550000 تومان

8740000 تومان

7550000 تومان

5830000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

8065000 تومان

9695000 تومان

8065000 تومان

5910000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

8500000 تومان

10570000 تومان

8500000 تومان

6110000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

8810000 تومان

11190000 تومان

8810000 تومان

6190000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

8810000 تومان

11190000 تومان

8810000 تومان

6190000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

8970000 تومان

11530000 تومان

8970000 تومان

6080000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM

9270000 تومان

12105000 تومان

9270000 تومان

6290000 تومان

بانکوک - پاتایا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5830000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5830000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8065000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8065000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5910000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6110000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6190000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6080000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12105000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6290000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پاتایا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی