تور تایلند | بانکوک - پوکت نوروز 99

Mahan Air

تور تایلند | بانکوک - پوکت نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MALL SUITES EXPRESS
2safar
B.B
SHARAYA RESIDENCE
2safar
B.B

8330000 تومان

9340000 تومان

8330000 تومان

6910000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

8490000 تومان

9640000 تومان

8490000 تومان

7970000 تومان

6980000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

9040000 تومان

10750000 تومان

9040000 تومان

8110000 تومان

7250000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

9190000 تومان

11050000 تومان

9190000 تومان

7330000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM

9910000 تومان

12490000 تومان

9910000 تومان

7690000 تومان

بانکوک - پوکت SUP-STD

10270000 تومان

13200000 تومان

10270000 تومان

9670000 تومان

7870000 تومان

بانکوک - پوکت SUP-STD

10910000 تومان

14510000 تومان

10910000 تومان

10160000 تومان

8190000 تومان

بانکوک - پوکت STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6910000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6980000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7250000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7330000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7870000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8190000 تومان

موقعیت مکانی
بانکوک - پوکت
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی