تور آذربایجان | باکو نوروز 99

Azerbaijan Airlines

تور آذربایجان | باکو نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3660000 تومان

4450000 تومان

3660000 تومان

3650000 تومان

2830000 تومان

باکو STD ROOM

4400000 تومان

5110000 تومان

4400000 تومان

4350000 تومان

3250000 تومان

باکو STD ROOM
DIPLOMAT BAKU
2safar
B.B

4500000 تومان

5330000 تومان

4500000 تومان

4450000 تومان

3250000 تومان

باکو STD ROOM

4550000 تومان

5340000 تومان

4550000 تومان

4520000 تومان

3250000 تومان

باکو STD ROOM

4850000 تومان

6390000 تومان

4850000 تومان

4830000 تومان

3250000 تومان

باکو STD ROOM

4910000 تومان

6510000 تومان

4910000 تومان

4850000 تومان

3250000 تومان

باکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2830000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی