تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

Qeshm Airlines

تور ترکیه | آنتالیا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4850000 تومان

6350000 تومان

4850000 تومان

4690000 تومان

4590000 تومان

LARA STD ROOM

5790000 تومان

6590000 تومان

5790000 تومان

5190000 تومان

4590000 تومان

KEMER STD ROOM

6290000 تومان

7590000 تومان

6290000 تومان

5450000 تومان

4590000 تومان

KEMER STD ROOM

6590000 تومان

7950000 تومان

6590000 تومان

5590000 تومان

4590000 تومان

BELEK STD ROOM

7090000 تومان

8790000 تومان

7090000 تومان

5950000 تومان

4590000 تومان

BELEK STD ROOM

7090000 تومان

8890000 تومان

7090000 تومان

5950000 تومان

4590000 تومان

LARA STD ROOM

7150000 تومان

8950000 تومان

7150000 تومان

6150000 تومان

4590000 تومان

SIDE STD ROOM

8990000 تومان

11590000 تومان

8990000 تومان

7150000 تومان

4590000 تومان

LARA STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی