تور روسیه | کازان نوروز 99

Ata air

تور روسیه | کازان نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
IBIS HOTEL
2safar
B.B

1800000 تومان

550 دلار

1800000 تومان

660 دلار

1800000 تومان

550 دلار

1800000 تومان

550 دلار

1800000 تومان

340 دلار

کازان STD ROOM
NOGAI HOTEL
2safar
B.B

1800000 تومان

620 دلار

1800000 تومان

800 دلار

1800000 تومان

620 دلار

1800000 تومان

620 دلار

1800000 تومان

380 دلار

کازان STD ROOM
BILIYAR PALACE
2safar
B.B

1800000 تومان

650 دلار

1800000 تومان

810 دلار

1800000 تومان

650 دلار

1800000 تومان

650 دلار

1800000 تومان

430 دلار

کازان STD ROOM
GRAND HOTEL KAZAN
2safar
B.B

1800000 تومان

670 دلار

1800000 تومان

820 دلار

1800000 تومان

670 دلار

1800000 تومان

670 دلار

1800000 تومان

440 دلار

کازان STD ROOM
KORSTON TOWER HOTEL
2safar
B.B

1800000 تومان

730 دلار

1800000 تومان

920 دلار

1800000 تومان

730 دلار

1800000 تومان

730 دلار

1800000 تومان

460 دلار

کازان STD ROOM
KORSTON ROYAL HOTEL
2safar
B.B

1800000 تومان

820 دلار

1800000 تومان

1070 دلار

1800000 تومان

820 دلار

1800000 تومان

820 دلار

1800000 تومان

500 دلار

کازان STD ROOM
MIRAGE KAZAN HOTEL
2safar
B.B

1800000 تومان

870 دلار

1800000 تومان

1080 دلار

1800000 تومان

870 دلار

1800000 تومان

870 دلار

1800000 تومان

560 دلار

کازان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

550 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

660 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

550 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

550 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

340 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

620 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

800 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

620 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

620 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

380 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

650 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

810 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

650 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

650 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

430 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

670 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

820 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

670 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

670 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

440 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

730 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

920 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

730 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

730 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

460 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

820 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

1070 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

820 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

820 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

500 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1800000 تومان

870 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1800000 تومان

1080 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1800000 تومان

870 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

870 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

560 دلار

موقعیت مکانی
کازان
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی