تور قبرس | لارناکا نوروز 99

Iran Air

تور قبرس | لارناکا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5300000 تومان

184 یورو

5300000 تومان

234 یورو

5300000 تومان

184 یورو

5300000 تومان

110 یورو

5300000 تومان

110 یورو

لارناکا STD ROOM

5300000 تومان

213 یورو

5300000 تومان

303 یورو

5300000 تومان

213 یورو

5300000 تومان

194 یورو

5300000 تومان

120 یورو

لارناکا STD ROOM

5300000 تومان

246 یورو

5300000 تومان

351 یورو

5300000 تومان

246 یورو

5300000 تومان

195 یورو

5300000 تومان

120 یورو

لارناکا STD ROOM

5300000 تومان

378 یورو

5300000 تومان

525 یورو

5300000 تومان

378 یورو

5300000 تومان

253 یورو

5300000 تومان

170 یورو

لارناکا STD ROOM
SUN HALL
2safar
B.B

5300000 تومان

398 یورو

5300000 تومان

609 یورو

5300000 تومان

398 یورو

5300000 تومان

253 یورو

5300000 تومان

170 یورو

لارناکا STD ROOM

5300000 تومان

751 یورو

5300000 تومان

1189 یورو

5300000 تومان

751 یورو

5300000 تومان

230 یورو

5300000 تومان

180 یورو

لارناکا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

184 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

234 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

184 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

110 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

110 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

213 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

303 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

213 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

194 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

120 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

246 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

351 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

246 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

195 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

120 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

378 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

525 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

378 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

253 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

170 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

398 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

609 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

398 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

253 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

170 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5300000 تومان

751 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

1189 یورو

نرخ اتاق سه تخته

5300000 تومان

751 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5300000 تومان

230 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

180 یورو

موقعیت مکانی
لارناکا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی