تور مالدیو | ماله نوروز 99

Emirates Airlines

تور مالدیو | ماله نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

805 دلار

1132 دلار

747 دلار

415 دلار

ماله ترانسفر با قایق تندرو

1030 دلار

1765 دلار

680 دلار

200 دلار

200 دلار

ماله ترانسفر با قایق تندرو

1190 دلار

1790 دلار

1110 دلار

510 دلار

510 دلار

ماله ترانسفر با قایق تندرو

1250 دلار

2120 دلار

1025 دلار

500 دلار

500 دلار

ماله ترانسفر با قایق تندرو

1300 دلار

2190 دلار

1250 دلار

560 دلار

560 دلار

ماله ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
PARADISE ISLAND RESORT HOTEL
2safar
H.B

1320 دلار

2400 دلار

1210 دلار

510 دلار

510 دلار

ماله ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
ROYAL ISLAND HOTEL
2safar
H.B

1200 دلار

2100 دلار

1110 دلار

500 دلار

500 دلار

ماله ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
SHERATON FULL MOON HOTEL
2safar
B.B

1420 دلار

2700 دلار

750 دلار

110 دلار

110 دلار

ماله ترانسفر توسط قایق تندرو
AMARI HAVODDA RESORT HOTEL
2safar
F.B

2020 دلار

1430 دلار

770 دلار

770 دلار

ماله ترانسفر توسط پرواز داخلی
HERITANCE AARAH RESORT HOTEL
2safar
ALL

2720 دلار

4560 دلار

2280 دلار

1290 دلار

500 دلار

ماله ترانسفر توسط پرواز داخلی و قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

805 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1132 دلار

نرخ اتاق سه تخته

747 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

415 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با قایق تندرو
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1030 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1765 دلار

نرخ اتاق سه تخته

680 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

200 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

200 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

1190 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1790 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1110 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

510 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

510 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

1250 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1025 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

500 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با قایق تندرو
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1300 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2190 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1250 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

560 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

560 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

1320 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2400 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1210 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

510 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

510 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1200 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2100 دلار

نرخ اتاق سه تخته

1110 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

500 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

500 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر با پرواز داخلی+قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

1420 دلار

نرخ اتاق یک تخته

2700 دلار

نرخ اتاق سه تخته

750 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

110 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

110 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر توسط قایق تندرو
نرخ اتاق دو تخته

2020 دلار

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

1430 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

770 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر توسط پرواز داخلی
نرخ اتاق دو تخته

2720 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4560 دلار

نرخ اتاق سه تخته

2280 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

500 دلار

موقعیت مکانی
ماله
توضیحات
ترانسفر توسط پرواز داخلی و قایق تندرو

راه های ارتباطی