تور مالزی | کوالالامپور - سنگاپور نوروز 99

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور - سنگاپور نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANDPIPER
2safar
B.B
VALUE HOTEL THOMSON
2safar
B.B

12430000 تومان

14880000 تومان

12430000 تومان

10590000 تومان

8810000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور STD ROOM
FLAMINGO BY THE LAKE
2safar
B.B
GRAND CENTRAL
2safar
B.B

12630000 تومان

15270000 تومان

12630000 تومان

10450000 تومان

9080000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور SUP-DLX
ROYAL HOTEL
2safar
B.B
GRAND CENTRAL
2safar
B.B

13620000 تومان

17250000 تومان

13620000 تومان

11780000 تومان

9210000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور DELUXE
CONCORDE
2safar
B.B
GRAND CENTRAL
2safar
B.B

13950000 تومان

17910000 تومان

13950000 تومان

11640000 تومان

9740000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور SUP-DLX
CONCORDE
2safar
B.B
CONCORDE
2safar
B.B

14810000 تومان

19750000 تومان

14810000 تومان

12970000 تومان

9600000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور SUP-STD
PULLMAN
2safar
B.B
GRAND PARK CITY HALL
2safar
B.B

15740000 تومان

20950000 تومان

15740000 تومان

13630000 تومان

9870000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور SUP-STD
SHERATON IMPERIAL
2safar
B.B
SHERATON TOWERS SINGAPORE
2safar
B.B

16590000 تومان

23190000 تومان

16590000 تومان

14750000 تومان

10400000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور DLX-STD
GRAND MILLINEUM
2safar
B.B
MARINA MANDARIN
2safar
B.B

17870000 تومان

25750000 تومان

17870000 تومان

16030000 تومان

10830000 تومان

کوالالامپور-سنگاپور DLX-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8810000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9080000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
SUP-DLX
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9210000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9740000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
SUP-DLX
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9600000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9870000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10400000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
DLX-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10830000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-سنگاپور
توضیحات
DLX-STD

راه های ارتباطی