تور مالزی | کوالالامپور - لنکاوی نوروز 99

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور - لنکاوی نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PACIFIC EXPRESS
2safar
B.B
BELLA VISTA
2safar
B.B

12020000 تومان

13330000 تومان

12020000 تومان

10180000 تومان

9370000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
SILKA MAYTOWER
2safar
B.B
FAVEHOTEL CENANG BEACH
2safar
B.B

12210000 تومان

13700000 تومان

12210000 تومان

10370000 تومان

9430000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
AMBASSADOR
2safar
B.B
ASEANIA RESORT
2safar
B.B

12680000 تومان

14650000 تومان

12680000 تومان

10840000 تومان

9630000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
OAKWOOD
2safar
B.B
HOLIDAY VILLA
2safar
B.B

13480000 تومان

16240000 تومان

13480000 تومان

11640000 تومان

9950000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
ROYALE CHULAN
2safar
B.B
HOLIDAY VILLA
2safar
B.B

13690000 تومان

16660000 تومان

13690000 تومان

10030000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
SUNWAY PUTRA
2safar
B.B
BERJAYA LANGKAWI RESORT
2safar
B.B

13950000 تومان

17190000 تومان

13950000 تومان

12100000 تومان

10130000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی SUP-STD
ROYALE CHULAN
2safar
B.B
DASH HOTEL
2safar
B.B

14020000 تومان

17320000 تومان

14020000 تومان

10160000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی STD ROOM
INTERCONTINENTAL
2safar
B.B
BERJAYA LANGKAWI RESORT
2safar
B.B

14960000 تومان

19190000 تومان

14960000 تومان

10530000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی DELUXE-STD
INTERCONTINENTAL
2safar
B.B
WESTIN HOTEL
2safar
B.B

16380000 تومان

22040000 تومان

16380000 تومان

14540000 تومان

11110000 تومان

کوالالامپور-لنکاوی DELUXE-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9370000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9430000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9630000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9950000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16660000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10030000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10130000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10160000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10530000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
DELUXE-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11110000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-لنکاوی
توضیحات
DELUXE-STD

راه های ارتباطی