تور مالزی | کوالالامپور نوروز 99

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6850000 تومان

7930000 تومان

6850000 تومان

5500000 تومان

4400000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
SANDPIPER
2safar
B.B

6950000 تومان

8360000 تومان

6950000 تومان

5500000 تومان

4400000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

7070000 تومان

8750000 تومان

7070000 تومان

5400000 تومان

4400000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

8190000 تومان

11000000 تومان

8190000 تومان

6520000 تومان

4840000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

8300000 تومان

10220000 تومان

8300000 تومان

6520000 تومان

5090000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

8300000 تومان

11780000 تومان

8300000 تومان

6540000 تومان

5090000 تومان

کوالالامپور STD ROOM

8530000 تومان

11670000 تومان

8530000 تومان

6620000 تومان

5050000 تومان

کوالالامپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4400000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8360000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4400000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4400000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4840000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11780000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5090000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5050000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی