تور مالزی | کوالالامپور - پنانگ نوروز 99

Mahan Air

تور مالزی | کوالالامپور - پنانگ نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CLUB DOLPHIN
2safar
B.B
COPTHORNE ORCHID
2safar
B.B

8340000 تومان

10210000 تومان

8340000 تومان

7445000 تومان

6325000 تومان

کوالالامپور-پنانگ STD ROOM
METROPOL HOTEL
2safar
B.B
FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH
2safar
B.B

8530000 تومان

10600000 تومان

8530000 تومان

7635000 تومان

6415000 تومان

کوالالامپور-پنانگ STD ROOM
COSMO KUALA LUMPUR
2safar
B.B
FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH
2safar
B.B

8860000 تومان

11260000 تومان

8860000 تومان

7975000 تومان

6545000 تومان

کوالالامپور-پنانگ STD ROOM

9160000 تومان

11870000 تومان

9160000 تومان

8275000 تومان

6650000 تومان

کوالالامپور-پنانگ STD ROOM

9220000 تومان

11980000 تومان

9220000 تومان

8325000 تومان

6685000 تومان

کوالالامپور-پنانگ STD ROOM

9480000 تومان

12500000 تومان

9480000 تومان

6795000 تومان

کوالالامپور-پنانگ SUP-STD

9650000 تومان

12830000 تومان

9650000 تومان

8755000 تومان

6855000 تومان

کوالالامپور-پنانگ DLX-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6325000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6415000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6545000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6650000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8325000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6685000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6795000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
SUP-STD
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6855000 تومان

موقعیت مکانی
کوالالامپور-پنانگ
توضیحات
DLX-STD

راه های ارتباطی