لس آنجلس در 48 ساعت 1000 پرونده ثبت کرد

16 فروردين ماه 99

شهردار گفت که شهر لس آنجلس در مدت زمان 48 ساعت 1000 مورد كرونا ویروس را ثبت کرده است.شهردار گفت که شهرستان لس آنجلس روز جمعه 13 درصد افزایش داشته است شهردار گفت که روز سوم در ردیف نوجوانان کم سن و سال و یا میانسال. این کاهش نسبت به هفته قبل ، هنگامی که شهر تقریباً روزانه 27 درصد افزایش داشته است.گارنتی گفت: بیش از 40،000 آنجلینوس برای Covid-19 آزمایش شده اند و لس آنجلس توانایی انجام 3500 تست در روز را در هفته آینده دارد.15 روز گذشته است که کالیفرنیا تحت دستورات اقامت در خانه است و 19 روز از آغاز لوس آنجلس فاصله اجتماعی.