نا آرامی های اجتماعی بابت تعطیلی در ایتالیا

11 فروردین 99

ایتالیا در سومین هفته قرنطینه خود از کورونا ویروس ، هنوز هم صدها نفر در حال مرگ هستند. پیشرفت در گسترش COVID-19 بسیار است و هزینه های اقتصادی در این کشور حادتر می شود. این فشار در جنوب کشور بسیار نمایان شده است که گفته می شود یک مرد در آپولیا پس از بسته شدن بانک با پلیس تماس گرفته است زیرا او نمی تواند حقوق بازنشستگی مادرش را از بانک بگیرد و این مبلغ تنها تنها درآمد آنها میباشد.

در این اتفاق وی در حال فریاد زدن بر سر افسران پلیس است و به آنها می گوید خانواده هیچ پولی ندارند ، مادرش به آنها التماس می کند که به خانه آنها بروند تا بتواند به آنها نشان دهد که غذایی ندارند. این همان چیزی است که بسیار نا امید کننده است. نخست وزیر ایتالیا ، جوزپه كنته برای حمایت از خانواده ها و مشاغل آسیب دیده در قرنطینه ، 25 میلیارد یورو در دسترس شهروندان قرار داده است اما هنوز برخی می گویند منتظر کمک هستند. برخی واجد شرایط نیستند زیرا اشتغال آنها به طور رسمی ثبت نشده است. ایتالیا دارای اقتصاد نقدی بزرگی از کارگران ثبت نشده است که اکثریت آنها در جنوب کشور ساکن هستند .