تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

Qeshm Airlines

تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3490000 تومان

4520000 تومان

3490000 تومان

3050000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4390000 تومان

5590000 تومان

4390000 تومان

3350000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4390000 تومان

5590000 تومان

4390000 تومان

3350000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4770000 تومان

6570000 تومان

4770000 تومان

3590000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM

5440000 تومان

6940000 تومان

5440000 تومان

3590000 تومان

2590000 تومان

آنالیا STD ROOM

6570000 تومان

9420000 تومان

6570000 تومان

3790000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM

6720000 تومان

9720000 تومان

6720000 تومان

3790000 تومان

2590000 تومان

آنتالیا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی