تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

Iran Air

تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2690000 تومان

3400000 تومان

2690000 تومان

2470000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM

3350000 تومان

3900000 تومان

3350000 تومان

2820000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM

3615000 تومان

4380000 تومان

3615000 تومان

3055000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM

3845000 تومان

4555000 تومان

3845000 تومان

3170000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM

3960000 تومان

5145000 تومان

3960000 تومان

3230000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM

4470000 تومان

5490000 تومان

4470000 تومان

3480000 تومان

2390000 تومان

آنتالیا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3615000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3615000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3055000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4555000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5145000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
آنتالیا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی