تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

Iran Air

تــور تــرکیـه| آنتــالیــا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1990000 تومان

2580000 تومان

1990000 تومان

1750000 تومان

1590000 تومان

KEMER STD ROOM

2490000 تومان

3080000 تومان

2490000 تومان

1940000 تومان

1590000 تومان

KEMER STD ROOM

2690000 تومان

3340000 تومان

2690000 تومان

2100000 تومان

1590000 تومان

ANTALYA STD ROOM

3170000 تومان

4170000 تومان

3170000 تومان

2280000 تومان

1590000 تومان

BELEK STD ROOM

3170000 تومان

4170000 تومان

3170000 تومان

2280000 تومان

1590000 تومان

BELEK STD ROOM
LUCIDA BEACH
2safar
U.ALL

3400000 تومان

4420000 تومان

3400000 تومان

2400000 تومان

1590000 تومان

KEMER STD ROOM

3400000 تومان

4420000 تومان

3400000 تومان

2400000 تومان

1590000 تومان

KEMER STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی