تــور تــرکیـه| استــانبول

Meraj Airlines

تــور تــرکیـه| استــانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MERAL HOTEL
2safar
B.B

1970000 تومان

2600000 تومان

1970000 تومان

1880000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM

2050000 تومان

2720000 تومان

2050000 تومان

1960000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM
ARACH HOTEL
2safar
B.B

2090000 تومان

2810000 تومان

2090000 تومان

1910000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM

2140000 تومان

2910000 تومان

2140000 تومان

2010000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM

2550000 تومان

3720000 تومان

2550000 تومان

2110000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM

2720000 تومان

4050000 تومان

2720000 تومان

2210000 تومان

1390000 تومان

استانبول STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3720000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی