تــور تــرکیـه| استــانبول

Qeshm Airlines

تــور تــرکیـه| استــانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2490000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

2190000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM

2750000 تومان

3450000 تومان

2750000 تومان

2390000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM

2950000 تومان

3890000 تومان

2950000 تومان

2490000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM

3040000 تومان

4090000 تومان

3040000 تومان

2490000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM

3290000 تومان

4590000 تومان

3290000 تومان

2790000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM

3790000 تومان

5530000 تومان

3790000 تومان

3150000 تومان

1990000 تومان

استانبول STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی