تــور تــرکیـه| بـــدروم

Iran Air

تــور تــرکیـه| بـــدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3690000 تومان

4790000 تومان

3690000 تومان

2790000 تومان

1690000 تومان

بدروم STD ROOM

3690000 تومان

4790000 تومان

3690000 تومان

2790000 تومان

1690000 تومان

بدروم STD ROOM
LATANYA PARK
2safar
U.ALL

3790000 تومان

4890000 تومان

3790000 تومان

2790000 تومان

1690000 تومان

بدروم CLUB ROOM
ISIS HOTEL
2safar
U.ALL

4090000 تومان

5990000 تومان

4090000 تومان

3090000 تومان

1690000 تومان

بدروم CLUB ROOM

4290000 تومان

5590000 تومان

4290000 تومان

3190000 تومان

1690000 تومان

بدروم CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM

راه های ارتباطی