تــور تــرکیـه| بــــــدروم

Mahan Air

تــور تــرکیـه| بــــــدروم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5990000 تومان

8935000 تومان

5990000 تومان

4710000 تومان

3090000 تومان

بدروم STD ROOM

7845000 تومان

9870000 تومان

7845000 تومان

5565000 تومان

3090000 تومان

بدروم STD ROOM

8235000 تومان

10495000 تومان

8235000 تومان

5800000 تومان

3090000 تومان

بدروم CLUB ROOM

8860000 تومان

11430000 تومان

8860000 تومان

6110000 تومان

3090000 تومان

بدروم CLUB ROOM

9870000 تومان

17515000 تومان

9870000 تومان

6580000 تومان

3090000 تومان

بدروم STD ROOM
THOR LUXURY
2safar
U.ALL

10030000 تومان

13150000 تومان

10030000 تومان

بدروم CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8935000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3090000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3090000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8235000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8235000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3090000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3090000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17515000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3090000 تومان

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
بدروم
توضیحات
CLUB ROOM

راه های ارتباطی