تــور هنـدوستـان | دهـلی - آگـرا - جیپـور

Mahan Air

تــور هنـدوستـان | دهـلی - آگـرا - جیپـور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GOLDEN TULIP
2safar
B.B
UTKARSH VILAS
2safar
B.B
VESTA INTERNATIONAL
2safar
B.B

6490000 تومان

8290000 تومان

6490000 تومان

4790000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
COUNTRY INN SUITE
2safar
B.B
CLARKS SHIRAZ
2safar
B.B
MANSINGH JAIPUR
2safar
B.B

6990000 تومان

9590000 تومان

6990000 تومان

5090000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
THE LEELA AMBIENCE
2safar
B.B
RAMADA PLAZA
2safar
B.B
CROWNE PLAZA
2safar
B.B

7790000 تومان

10850000 تومان

7790000 تومان

5490000 تومان

3490000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی