تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

Nordwind Airlines

تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7970000 تومان

9940000 تومان

7970000 تومان

7270000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM
ART MOSKVA HOTEL
2safar
B.B
ART NUVO PALACE
2safar
B.B

8240000 تومان

10440000 تومان

8240000 تومان

7320000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

8570000 تومان

10670000 تومان

8570000 تومان

7420000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

8840000 تومان

11070000 تومان

8840000 تومان

7820000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

10870000 تومان

13290000 تومان

10870000 تومان

8920000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

10870000 تومان

13290000 تومان

10870000 تومان

8920000 تومان

5890000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11070000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5890000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی