تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

Aeroflot

تــور روسیـــه | مسکــو - سنــت پتــرزبورگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9540000 تومان

13090000 تومان

9540000 تومان

9390000 تومان

6790000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

10840000 تومان

13890000 تومان

10840000 تومان

9390000 تومان

6790000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM

11640000 تومان

15190000 تومان

11640000 تومان

11090000 تومان

6790000 تومان

مسکو + سنت پترزبورگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو + سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی