تــور مسقــط ( ویــژه نــوروز )

Oman Air

تــور مسقــط ( ویــژه نــوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

8900000 تومان

11500000 تومان

8900000 تومان

8200000 تومان

6300000 تومان

عمان STD ROOM

9300000 تومان

11900000 تومان

9300000 تومان

8300000 تومان

6500000 تومان

عمان STD ROOM
AL FALAJ
2safar
B.B

9900000 تومان

12400000 تومان

9900000 تومان

8900000 تومان

6500000 تومان

عمان STD ROOM

11600000 تومان

15300000 تومان

11600000 تومان

9500000 تومان

6800000 تومان

عمان STD ROOM

11900000 تومان

17900000 تومان

11900000 تومان

9600000 تومان

6900000 تومان

عمان STD ROOM

13400000 تومان

19900000 تومان

13400000 تومان

9900000 تومان

6900000 تومان

عمان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6300000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6500000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6500000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6800000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6900000 تومان

موقعیت مکانی
عمان
توضیحات
STD ROOM

ارتباط با ما