تــور استــانبــول ( نــوروز 98 )

Meraj Airlines

تــور استــانبــول ( نــوروز 98 )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3790000 تومان

4990000 تومان

3790000 تومان

3720000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

3940000 تومان

5140000 تومان

3940000 تومان

3790000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

4620000 تومان

6640000 تومان

4620000 تومان

4170000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

4840000 تومان

7090000 تومان

4840000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

4920000 تومان

7240000 تومان

4920000 تومان

4240000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

5290000 تومان

7990000 تومان

5290000 تومان

4320000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM

5590000 تومان

8590000 تومان

5590000 تومان

4470000 تومان

2990000 تومان

استانبول STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6640000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
استانبول
توضیحات
STD ROOM

دیدگاه مسافران