هدف Qantas انتشار خالص كربن صفر تا سال 2050 است

21 آبان ماه 98

گروه Qantas اعلام کرده است که هدف آن رسیدن به انتشار خالص کربن صفر تا سال 2050 در گسترش عمده تعهدات شرکت هواپیمایی به صنعت حمل و نقل پایدار است.با اقداماتی که از امروز آغاز شده است ، شرکت هواپیمایی ملی از سال آینده به بعد تعداد پروازها را جبران خواهد کرد و میزان انتشار گازهای گلخانه ای خالص را به همراه خواهد داشت.استرالیا برای کمک به توسعه صنعت سوخت پویا در طی 10 سال، 50 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.این اطلاعیه به این معنی است که Qantas تنها گروه هواپیمایی است که متعهد شده است تا انتشار گازهای خالص خود را در سطوح 2020 و دومین مرتکب صفر انتشار صفر تا سال 2050 کند.درمجموع ، این تعهدات بلند پروازانه ترین اهداف انتشار کربن از هر گروه هواپیمایی در سطح جهان است.آلن جویس ، مدیر اجرایی این گروه گفت: این تعهدات باعث می شود شرکت هواپیمایی به عنوان رهبر تلاش های صنعت هواپیمایی در کاهش انتشار کربن باشد."ما می دانیم که شرکت های هواپیمایی مسئولیت کاهش تولید گازهای گلخانه ای و مبارزه با تغییرات آب و هوا را دارند.وی توضیح داد: "ما قبلاً پیشرفت های خوبی داشته ایم ، به ویژه با سرمایه گذاری در هواپیماهای جدیدتر که ردپای کربن بسیار کمتری دارند."ما می خواهیم بیشتر و سریعتر کار کنیم.