هند تا 3 ماه قرنطینه سراسر کشور خود را گسترش خواهد داد

26 فروردین ماه 99

نخست وزیر هند، پرجمعیت ترین کشور جهان در حال گسترش قرنطینه است تا در تاریخ 3 مه برای جلوگیری از شیوع کووید 19 مانع از شیوع ویروس در کشور شود."هند منتظر تشدید مشکل نبود. درعوض ، به محض بروز مشکل ، سعی کردیم با اتخاذ تصمیمات سریع ، جلوی آن را بگیریم. من نمی توانم تصور کنم که اگه چنین تصمیماتی سریع گرفته نمی شد ، چه وضعیتی صورت می گرفت. مودی همچنین به مردم توصیه کرد که در مورد کانونهای جدید کروناویروس که می توانند در سراسر کشور ظاهر شوند ، مراقب باشند.ما باید در مورد نقاط مهم بسیار مراقب باشیم. ما باید مواظب باشیم.