هواپیمایی بریتیش ایرویز از رزرو مسافر خودداری می کند

24 شهریور 98

پس از لغو صدها پرواز به دلیل اختلاف و درگیری در مورد پرداخت دستمزد خلبانان ، British Airways نتوانسته به تعهدات خود نسبت به برخی از مسافران عمل كند.

اعضای انجمن خلبانان هواپیمایی انگلیس (بالپا) که برای BA کار می کنند ، اعتصاب دوم را در تاریخ 27 سپتامبر برگزار می کنند.

در اولین پروازو در هر پرواز BA تقریباً در 9 و 10 سپتامبر - تقریبا 1700 پرواز مختل و تقریبا 200،000 مسافر به مشکل خوردند

پیش از اولین راهپیمایی ، هواپیمایی نتوانسته بود به برخی از مسافران اختلال در پرواز در همان روز را اعلام کند.

به دنبال مداخله The Independent ، بریتانیا ایرویز در حال حاضر گزینه های مختص مسافران را می گوید. اما طبق حساب های متعدد مسافرینی که پروازهای آنها در اواخر این ماه لغو شده است ، BA هنوز در هر مورد به تعهدات خود عمل نکرده است.