هواپیمایی هونگ کونگ در حال حاضر از تحریم بیشتر فرار می کند

18 آذر ماه 98

شرکت هواپیمایی هونگ کونگ (HKA) پس از فرار از تحریم های بیشتر ، قول داده است که منابع مالی خود را به شکل و "تحکیم محرک" در داخل شرکت بازگرداند.در 7 دسامبر ، اداره صدور مجوز حمل و نقل هوایی هنگ کنگ (ATLA) اظهار داشت که که شرکت حمل کننده تحت الشعاع تحریم برای ادامه فعالیت های خود ، مجوزهای جدیدی را دریافت کرده است.اما هنوز هم از نزدیک نظارت بر امور مالی HKA صورت خواهد گرفت ، و اینكه هواپیمایی هنوز هم باید جزئیات بیشتری را در مورد تطابق خود با شرایط ضمیمه شده به مجوز خود ارائه دهد.این شرکت هواپیمایی در بیانیه ای در پاسخ به تصمیم مقامات اعلام کرد که "مانند همیشه" این شرایط را رعایت خواهد کرد.HKA در اوایل هفته ، در قالب یک طرح تزریق وجه نقد که به صورت فوری ترسیم شده بود ، یک پس انداز اقتصادی به وی تحویل داده شد. تاکنون هیچ جزئیاتی از میزان ورود آن به شرکت حمل و نقل اعلام نشده است.HKA در آخرین بیانیه خود می گوید: "بودجه بهره برداری از طریق مراحل مختلف به شرکت هواپیمایی هنگ کنگ تزریق می شود."شرکت حمل کننده می افزاید: "با حرکت به جلو ، ما به تحکیم و تقویت ساختار داخلی خود ادامه خواهیم داد تا با کارآیی بیشتری و درآمد خود بهبود ببخشیم.این شرکت مخابراتی دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شد که منجر به کاهش گسترده شبکه و حقوق های بدون دستمزد شد. HKA در حال حاضر از بازار آمریكای شمالی خارج شده است و پروازهای خود را در سایر نقاط آسیا كاهش می دهد و اظهار می دارد كه تمركز بر روی "مسیرهای اولویت دار" خواهد بود.