هواپیمایی ویتنام پروازهای جدیدی را به بالی و پوکت انجام می دهد

30 شهریور ماه

خطوط هوایی ویتنام پروازهای مستقیم از شهر هوشی مین به بالی در اندونزی را آغاز خواهد کرد.ز 27 اکتبر تا مارس سال آینده ، این شرکت هواپیمایی انتظار داشت که مسیر بالی را پنج بار در هفته انجام دهد.این امر به دلیل محدودیت های عملیاتی در فرودگاه دنپاسار است.این امر به دلیل محدودیت های عملیاتی در فرودگاه دنپاسار است.پروازها از شهر هوشی مین ساعت 11:10 و از بالی ساعت 16:50 هر دوشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ، جمعه و یکشنبه هر هفته انجام می شود.این دومین مسیری است که توسط هواپیمایی ویتنام آغاز شده و ویتنام و اندونزی را به هم متصل می کند.در همین حال ، سومین مسیر هواپیمایی ویتنام که به ویتنام و تایلند وصل می شود هفته ای سه بار اجرا می شود و از شهر هوشی مین ساعت 15:50 و از پوکت در ساعت 18:40 هر سه شنبه ، جمعه و یکشنبه حرکت می کند.