هیترو به دنبال برنامه ریزی امسال است

18 دی ماه 98

هیترو اعلام کرد که برای نهایی کردن پیشنهادها برای گسترش ، یک مشاوره عمومی هشت هفته ای را آغاز خواهد کرد.این اقدام به دنبال تصمیم اخیر تنظیم کننده حمل و نقل هوایی انگلیس ، CAA ، برای تأمین هزینه های اولیه برای این پروژه است.مقامات هیترو معتقدند که هزینه های کف سازی مدت ساخت یک باند سوم جدید را طولانی تر کرده است و این بدان معنی است که فرودگاه باید مدل سازی تازه ای از جنبه های کلیدی این طرح - از جمله حمل و نقل عمومی به فرودگاه و از فرودگاه را انجام دهد.این مطالب به عنوان شواهدی مبنی بر دستیابی به اهداف بیانیه سیاست ملی فرودگاهها مورد نیاز است.این مشاوره از آوریل تا ژوئن اجرا می شود و اطمینان حاصل می شود که جوامع می توانند بررسی و بازخورد خود را انجام دهند.هیترو در هفته های آینده با اطلاعات بیشتر به مقامات محلی می نویسد و به آنها فرصتی برای بازخورد درباره رویکرد و مشاوره می دهد.پاسخ ها به برنامه نهایی برنامه ریزی می شوند و تا پایان سال 2020 به بازرس برنامه ریزی ارسال می شوند.این امر همچنین تعهد هیترو را برای اطمینان از دستیابی به هیترو گسترش یافته با اهداف سختگیرانه محیطی ، و ارائه دهها هزار شغل جدید با مهارت بالا و تکریم تعهدات ما در قبال جوامع محلی ، مجدداً تکرار خواهد کرد.در صورت تصویب برنامه های هیترو به پیشنهاد بازرس برنامه ریزی توسط وزیر امور خارجه ، پیش بینی می شود که باند سوم بین اوایل سال 2028 و اواخر سال 2029 باز شود.