سنگاپور 334 مورد کروناویروس جدید را تأیید می کند

27 فروردین ماه 99

سنگاپور روز سه شنبه 334 مورد جدید از تاج ویروس را ثبت کرد هیچکدام از آنها وارد نشده است ، زیرا موج دوم همچنان در سراسر جامعه گسترش می یابد.طبق گفته وزارت بهداشت ،به اتفاق موارد مربوط به خوشه های شناخته شده در کشور است.تعداد کل عفونت های جدید گزارش شده کمی پایین تر از بیشترین تعداد روزهای یک روزه قبلی است که 386 مورد بود.در کل 3،252 مورد در کشور تأیید شده است.