موارد کرونا ویروس روسی بیشترین افزایش روزانه را نشان می دهد

24 فروردین ماه 99

به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه (TASS) روز یکشنبه ، تعداد موارد تائید شده با کروناویروس در روسیه در 24 ساعت با 2 هزار و 186 مورد افزایش یافت و تعداد کل این پرونده ها به 15.770 رسید.از زمان شروع شیوع این پرش بزرگترین افزایش روزانه در روسیه است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، تعداد کروناویروسها در روسیه به 130 مورد افزایش یافته است افزایش 24 مورد در روز گذشته.تمرکز در پایتخت روسیه: بیشتر موارد در مسکو متمرکز است که در کل 10158 مورد کورو ویروس وجود دارد. در روز گذشته ، پایتخت روسیه 1،306 مورد کرونا ویروس جدید و 14 کشته را ثبت کرد.