گردشگری کروز در تعداد بازدید کنندگان Belize افزایش می یابد

25 تیرماه 1397

آخرین آمار در اواسط سال 2018 نشان می دهد که ورود گردشگران به بلیز همچنان به ثبت رکوردهای سطح پایین و حرکت به سمت یک روند صعودی ادامه می دهد.واردات گردشگری شبانه در ماه ژوئن در سه سال متوالی افزایش دو رقمی را ثبت کرده است، در حالی که نیمه اول سال جاری 17.1 درصد افزایش یافته است. در ماه ژوئن، ورود کشتی های کروز به افزایش 57.2 درصد افزایش یافت در حالی که در پایان نیمه اول سال جاری، در کل بازدید کنندگان کروز به بلیز نسبت به نیمه اول سال 2017، به طور کلی افزایش داشت .

ورودی های گردشگری شبانه در ماه ژوئن 2018 15 درصد افزایش یافته است. ورودی های شبانه در ماه ژوئن در هر سه سال گذشته حداقل 10 درصد افزایش یافته است.

http://www.breakingtravelnews.com