Eurowings درآمد خود را در گروه Lufthansa کاهش می دهد

9 آبان 1397

این کاهش در درجه اول مربوط به هزینه های ادغام در Eurowings بود.حاشیه EBIT تنظیم شده برای این دوره به 8.8 درصد رسیده است.نتایج حاصل از 9 ماه نیز با افزایش 536 میلیون یورو در هزینه های سوخت، افزایش هزینه های مربوط به تاخیر و لغو پرواز و هزینه های تعمیر و نگهداری بیشتر مواجه شدند.

Carsten Spohr، رئیس Deutsche Lufthansa گفت: "ما انتظار داریم هزینه های تمام سال ما افزایش بیش از 1 میلیارد دلار در سال 2018 به دلیل هزینه های سوخت و هزینه های اضافی ناشی از تاخیر و لغو تنها باشد."اما با وجود این، ما سه ماهه چهارم سال جاری EBIT به دست آوردیم که 2.4 میلیارد یورو است و دومین نتیجه 9 ماهه ما در تاریخ ما است.

http://www.breakingtravelnews.com